ทำไมต้อง108isee

Translate

สวรรค์อยู่ที่อก นรกอยู่ที่ใจ นิพพานอยู่ที่หน้าผาก

สวรรค์อยู่ที่อก นรกอยู่ที่ใจ นิพพานอยู่ที่หน้าผาก


 • พอ อก พอใจ มันก็เป็นสวรรค์ ความสุขจากกามคุณทั้ง 5 ที่วิญญานรับรู้ได้ (กูรู้ กูได้ กูเป็น กูรู้สึก) 

 1. ได้เห็นภาพที่พอใจ
 2. ได้ยินเสียงที่พอใจ
 3. ได้กลิ่นเป็นที่พอใจ
 4. ได้ลิ่มรสเป็นที่พอใจ
 5. ได้สัมผัสเป็นที่พอใจ

 • ใจมันเกลียดไม่ต้องการ ความทุกข์จากโทษของกามคุณทั้ง 5 ที่วิญญานรับรู้ได้

ก็ 5 อย่างข้างต้นนั้นแหละ แต่ไม่เป็นที่น่าพอใจ
 1. ได้เห็นภาพที่ไม่น่าพอใจ
 2. ได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจ
 3. ได้รับกลิ่นที่ไม่น่าพอใจ
 4. ได้ลิ่มรสอันไม่เป็นที่น่าพอใจ
 5. ได้สัมผัสถูกสิ่งที่ไม่น่าพอใจ 

 • รู้ได้ด้วยปัญญา

คนทั่วไป รักสุข เกลียดทุกข์ หวังที่จะมีแต่สุข และละทิ้งความทุกข์นั้นเสีย
แต่หารู้ไม่ว่า ทุกข์กับสุข นั้นติดกันเป็นเนื้อเดียว หยิบสุขขึ้นมาเมื่อไร ทุกข์ก็ติดขึ้นมาด้วยเมื่อนั้น

เมื่อใดเข้าใจ รู้ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งแล้ว วางสุข วางทุกข์ลงได้ มันก็เย็นใจสบายตัวสงบเข้าที่เข้าทาง นิพพาน ก็เกิดขึ้น