ทำไมต้อง108isee

Translate

คำสอน ที่ควรจดจำ

กาลามสูตร พระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง

ท่าที่แห่งปัญญา


1 อย่าพึ่งเชื่อ ด้วยการฟังตามๆกันมา

2 อย่าพึ่งเชื่อ ด้วยการถือสืบๆกันมา

3 อย่าพึ่งเชื่อ ด้วยการเล่าลือ

4 อย่าพึ่งเชื่อ ด้วยการอ้างคัมภีร์

5 อย่าพึ่งเชื่อ ด้วยการใช้วิธีการทางตรรกะ

6 อย่าพึ่งเชื่อ ด้วยการอนุมาน

7 อย่าพึ่งเชื่อ ด้วยการตรึกตรองตามแนวเหตุผล

8 อย่าพึ่งเชื่อ ด้วยการทึกทักเอาว่าเข้ากับทฤษฎีที่ตนรู้จัก

9 อย่าพึ่งเชื่อ ด้วยการคิดว่าสิ่งนั้นมีเค้าน่าเชื่อถือ น่าเป็นไปได้

10 อย่าพึ่งเชื่อ ด้วยการถือว่าสมณะท่านนี้เป็น " ครู" ของเรา

ต่อเมื่อใดก็ตาม
ตระหนักชัดอย่างถ่องแท้ด้วยตนเองว่าสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นมีโทษ มีคุณอย่างนี้ๆ แล้ว จึงควรยอมรับนับถือ หรือ ปฎิบัติตาม

ถ้าคนส่วนมากในสังคมไทยเรารู้จักนำคำสอนนี้มาใช้คงดีไม่น้อย
(สำหรับผมแล้วเป็นปฐมบทเลยก็ว่าได้เพราะจะเป็นบทอ้างอิงทุกเรื่องที่ท่านสอน โปรดดูที่ข้อ 10 อย่าพึ่งเชื่อ ด้วยการถือว่าสมณะท่านนี้เป็น " ครู" ของเรา แม้แต่ คำสอนนี้ก็อย่าพึ่งเชื่อ
)