ทำไมต้อง108isee

Translate

รู้ชัดตามความเป็นจริง

รู้ชัดตามความเป็นจริงธรรม หรือ ธรรมะ หรือ ธรรมชาติ หรือ ธรรมดา หรือ เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่น มันมีความหมายอย่างเดียวกัน เหมือนกัน มีสภาพเหมือนกัน มีสภาวะอย่างเดียวกัน


การตื่นรู้ ตามความเป็นจริง จึงไม่ต้องคิด แค่เห็นให้ชัดๆ รู้สึกให้ชัด ได้ยินให้ชัด มิต้องมั่นหมาย คาดเดา คาดหวังว่าสิ่งที่ถูกรู้นั้น จะต้องเป็นอะไร หรือเป็นสิ่งใดๆ

เพียงเท่านี้ สื่งที่ถูกรู้ ก็จะถูกเก็บลงในสัญญา หรือ ความจำมั่นหมายแล้ว และ มันก็พร้อมที่จะถูกนำมาใช้งานในการพิจารณา ไตร่ตรอง ภายในวงรอบของ ขันข์ห้า ในรอบถัดๆไป เมื่อวิตก เกิดขึ้น