ทำไมต้อง108isee

Translate

มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากัน

คุณคิดว่า คุณเข้าใจ ศาสนาพุทธถูกต้องหรือไม่ 
สิ่งที่ยึดถือนั้นถูกต้องแล้ว หรือยัง
ถ้ายังสงสัย ถูกหรือไม่


วันนี้ลองเข้าเฝ้าพระองค์ ดูซักทีดีไหม


จากพุทธดำรัส กล่าวไว้ว่า

“.....ดูก่อนอัคคิเวสสะ สาวกของเราในพระธรรมวินัยนี้ย่อมเห็นเบญจขันธ์นั้นด้วยปัญญาอันชอบ ตามเป็นจริงอย่างนี้ว่า 
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันใดอันหนึ่ง ทั้งที่ล่วงไปแล้ว 
ทั้งที่ยังไม่มาถึงทั้งที่เกิดขึ้นเฉพาะในบัดนี้ ที่เป็นภายในก็ดี ที่เป็นภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี ในที่ไกลก็ดี ในที่ใกล้ก็ดี 
ทั้งหมดก็เป็นแต่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่ได้เป็นนั่น นั่นไม่ใช่ตนของเราดังนี้
ดูก่อนอัคคิเวสสนะ ด้วยเหตุเท่านี้แหละ สาวกของเราจึงชื่อว่าเป็นผู้ทำตามคำสั่งสอน ทำถูกตามโอวาท ข้ามความสงสัยเสียได้ ปราศจากความแคลงใจอันเป็นเหตุให้กล่าวว่าข้อนี้เป็นอย่างไร ถึงความแกล้วกล้า ไม่ต้องเชื่อผู้อื่น อยู่ในคำสอนของศาสดาตนฯ”
หลังจากเข้าเฝ้าแล้ว คุณเข้าใจหรือไม่ว่า
เบญจขันธ์ คืออะไร ?
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ คืออะไร ?