ทำไมต้อง108isee

Translate

Stop ไม่ทำร้ายประเทศไทย 9 ข้อ คือ


ลงชื่อปฏิญญา ไม่ทำร้ายประเทศไทย 9 ข้อ คือข่าวนี้น่าลงบันทึกไว้ผมว่าน่าสนใจ แล้ว 9 ข้อที่ว่านี้ว่าไว้อย่างไรบ้างลองมาอ่านกันดูครับ
1. เรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุดทำร้ายประเทศไทย หยุดใช้ความรุนแรงทั้งทางกาย ทางวาจา ความเห็นแตกต่างกันทางการเมืองเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตย แต่ต้องไม่ใช้ความรุนแรง
2. ขอยืนยันว่าการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธเป็นสิ่งที่กระทำได้ขอวิงวอนให้ทุกฝ่ายเคารพเสรีภาพของผู้อื่นและกฎหมาย ไม่อ้างเสรีภาพมาละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นและไม่เคารพกฎหมายของบ้านเมือง
3. ขอเรียกร้องให้คู่กรณีที่ขัดแย้งกันหาทางออกให้ความขัดแย้งนี้โดยสันติวิธี ขอให้ผู้นำทางการเมืองทั้งในอดีตและปัจจุบัน พรรคการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
และบุคคลทั้งหลายที่กำลังทำตนเป็นผู้ปลุกปั่นประชาชนให้เกิดความเกลียดชังซึ่งกันและกันเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของตนและกลุ่ม หยุดการกระทำนอกวิถีประชาธิปไตยที่จะนำชาติไทยไปสู่หายนะ
4. ขอเรียกร้องให้ยุติการจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ และยุติการใช้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นข้ออ้างเพื่อประโยชน์ทางการเมืองส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม เพราะพระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือความขัดแย้งทางการเมืองทั้งปวง

5. ขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทำหน้าที่ของตนเองตามกฎหมาย ไม่นิ่งดูดาย ไม่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน และการบังคับใช้กฎหมายต้องเป็นไปด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติมีมาตรฐานเดียวในการใช้กฎหมายกับทุกฝ่ายทุกผู้ ให้สมกับที่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นได้เงินเดือนเลี้ยงชีพจากภาษีอากรของประชาชน


6. ขอวิงวอนให้สื่อมวลชนรักษาจรรยาบรรณ โดยไม่ใช้สื่อไปเพื่อประโยชน์ทางการเมืองหรือเศรษฐกิจของตนเองหรือของกลุ่ม และละเว้นการแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่สร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนด้วยกันเอง


7. ขอเรียกร้องให้ผู้สนับสนุนทางการเงินหรือประโยชน์อื่น ให้เกิดการปลุกปั่นประชาชนให้เกิดความเกลียดชัง แบ่งฝ่าย ยุติการให้การสนับสนุนทางการเงินหรือประโยชน์อื่นแก่ผู้ปลุกปั่นประชาชนให้เกิดการแบ่งขั้ว


8. ขอเรียกร้องให้รัฐบาลทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใสในวิถีทางรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ไม่เลือกปฏิบัติ มีมาตรฐานเดียวในการรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของนิติธรรม และต้องเปิดโอกาสให้สังคมสามารถตรวจสอบการกระทำทุกอย่างที่ถูกกล่าวหาหรือถูกตั้งข้อสงสัยได้อย่างเต็มที่


9. ขอให้ประชาชนทุกคนทุกผู้ซึ่งมีความรักชาติที่เห็นด้วยกับแนวทางนี้เผยแพร่ปฏิญญาไปยังเครือข่าย และร่วมกันลงชื่อเพื่อนำปฏิญญาประชาชนและรายชื่อผู้สนับสนุนส่งไปยังบุคคลทุกฝ่ายที่กำลังขัดแย้งกัน

อ่านครบเก้าข้อแล้ว คุณมีความคิดเห็นอย่างไรครับ แสดงออกให้คนไทยทั้งประเทศเห็นหน่อยว่า "เราเห็นด้วยหรือไม่"
-- ผมเห็นด้วยครับ โปรดหยุดทำลายกัน