ทำไมต้อง108isee

Translate

มงคล คือเหตุแห่งความสุข

มงคล คือ
เหตุแห่งความสุข ความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้พึงปฏิบัติ นำมาจากบทมงคลสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบปัญหาเทวดาที่ถามว่าคุณธรรมอันใดที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญ หรือ
มี "มงคลชีวิต" ซึ่งมี ๓๘ ประการได้แก่

๑. การไม่คบคนพาล                 ๒. การคบบัญฑิต
๓. การบูชาบุคคลที่ควรบูชา        ๔. การอยู่ในถิ่นอันสมควร
๕. เคยทำบุญมาก่อน

๖. การตั้งตนชอบ                     ๗. ความเป็นพหูสูต
๘. การรอบรู้ในศิลปะ                 ๙. มีวินัยที่ดี
๑๐.กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต

๑๑.การบำรุงบิดามารดา             ๑๒.การสงเคราะห์บุตร
๑๓.การสงเคราะห์ภรรยา            ๑๔.ทำงานไม่ให้คั่งค้าง
๑๕.การให้ทาน

๑๖.การประพฤติธรรม                ๑๗.การสงเคราะห์ญาติ
๑๘.ทำงานที่ไม่มีโทษ               ๑๙.ละเว้นจากบาป
๒๐.สำรวมจากการดื่มน้ำเมา

๒๑.ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย   ๒๒.มีความเคารพ
๒๓.มีความถ่อมตน                   ๒๔.มีความสันโดษ
๒๕.มีความกตัญญู

๒๖.การฟังธรรมตามกาล            ๒๗.มีความอดทน
๒๘.เป็นผู้ว่าง่าย                       ๒๙.การได้เห็นสมณะ
๓๐.การสนทนาธรรมตามกาล

๓๑.การบำเพ็ญตบะ                   ๓๒.การประพฤติพรหมจรรย์
๓๓.การเห็นอริยสัจ                    ๓๔.การทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน
๓๕.มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม

๓๖.มีจิตไม่เศร้าโศก                  ๓๗.มีจิตปราศจากกิเลส
๓๘.มีจิตเกษม
มงคลของคุณเป็นแบบไหน แบบนี้หรือเปล่า หรือว่ายึดวัตถุเป็นมงคล หรือพิธีรีตองต่างๆ ว่าทำแล้วเป็นมงคล


สังเกตุ ดูทุกข้อที่พระองค์กล่าวมานั้นเป็นเรื่องของการทำสภาวะจิต ให้ดำเนินไป มิใช่การทำพิธีอะไร หรือ นำวัตถุอะไรมา หรือไปขออะไรใคร แล้วเรียกว่านั้นว่ามงคล เป็นมงคล อย่าเข้าใจเป็นอย่างอื่น.